GALERİ
22 ARALIK 2013, KADIKÖY de!

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ de sokağa çıkıyor!

GeçtiÄŸimiz Haziran (2013) ayından beri süregelen çalışmalar sonucu ortaya çıkan  "Ä°stanbul sözleÅŸmesi"ni aÅŸağıda incelemelerinize sunuyoruz. En son 14 Aralık 2013 Cumartesi saat 13:30'da Ä°TÜ-TaÅŸkışla, 109 da farklı kesimlerden katılımcılarla sözleÅŸme tartışıldı, yerel yönetim adaylarından ne beklediÄŸimizi konuÅŸtuk ve Ä°stanbul'a sahip çıkmanın farklı yollarını hepbirlikte paylaÅŸtık. SözleÅŸme dinamik yapısını koruyor... Ä°çeriÄŸi çok deÄŸiÅŸmese de farklı söyleyiÅŸ biçimleriyle tekrar tekrar ale alınıp, yeniden yazılıyor... Dolayısıyla her türlü öneri katkı ve uyarılara açık olarak geliÅŸiyor metin, çünkü Ä°stanbul hepimizin! 

Ä°STANBUL SÖZLEÅžMESÄ°

Bu sözleÅŸmeyi imzalayanlar olarak Ä°stanbul’un geliÅŸimi, yönetimi ve geleceÄŸi ile ilgili kararlar konusunda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. Kentimize sahip çıkıyoruz ve Ä°stanbul’u yönetmek için aday olanlardan da Ä°stanbul’a sahip çıkmalarını talep ediyoruz. Kent yönetimi için seçilecek aday hangi partiden olursa olsun, aÅŸağıda açıkladığımız temel ilkelere uygun çalışmasını saÄŸlamak için birbirimize söz veriyoruz.

Ä°stanbul’da yeni bir yönetim anlayışı için:

 • YaÅŸadığı ÅŸehrin yönetimine katılmak her bireyin temel hak ve sorumluluÄŸudur.
 • Yerel yönetimler, inanç, kimlik, siyaset veya parti ayırmaksızın, bu hakkın kullanılması için gereken araçları yaratır.
 • Her sokak, her mahalle, her ilçe, merkezden deÄŸil, yerinden yönetilir.
 • Her düzeydeki ÅŸehir yönetimi, ÅŸeffaflığı ve hesap verebilirliÄŸi saÄŸlamakla yükümlüdür.
 • Mali kaynaklara eriÅŸim baÅŸta olmak üzere, yerel yönetimlerin güçlü ve etkin kılınmaları için gereken anayasal ve yasal düzenlemeler gerçekleÅŸtirilir.
 • Åžehrin bütçesi, tüm aÅŸamalarında Ä°stanbulluların etkin katılımıyla, yapılır.

DeÄŸiÅŸen Ä°stanbul’da haklarımızı yeniden tanımlamak için:

 • Konut, saÄŸlık, eÄŸitim, ulaşım, kültüre eriÅŸim temel insan hakkıdır. Ä°stanbul’da yaÅŸayan herkesin bu haklara en kolay, en az maliyetle ulaÅŸmasını saÄŸlamak yerel yöneticilerin öncelikli görevidir.
 • Yerel yönetimler, her türlü afet riskine karşı gerekli eylem planlarını hazırlar; dogacak risk ve zararı en aza indirecek biçimde yürütür.
 • Kentsel dönüÅŸüm ve yenileme projeleri, sosyal, kültürel ve yerel doku ele alınarak, mülksüzleÅŸtirmeden ve hak sahipliÄŸi korunarak, orada yaÅŸayanların katılımıyla ve kimse yerinden edilmeden, birer iyileÅŸtirme çalışması olarak gerçekleÅŸtirilir.
 • Yerel yönetimler ÅŸehirde yaÅŸayan çocuk, yaÅŸlı yaya, bisikletli ve engelli, herkesin dilediÄŸi yere zamanında, güvenli ve saÄŸlıklı ulaşımını saÄŸlar.
 • Kadınların ayrıma uÄŸramaksızın kamusal alanda özgürce yer alması temel bir haktır. Yerel yönetimler,  kadınların adil ve eÅŸit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaÅŸama ve üretime katılması için her türden tedbir ve teÅŸviki, kadınların geniÅŸ katılımıyla planlamak ve uygulamakla yükümlüdür.
 • Yerel yönetimler,  merkezi yönetim ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çocukların haklarının korunması, geliÅŸtirilmesi, ayrıma uÄŸramaksızın bütün çocukların saÄŸlıklı ve güvenli ortamlarda yaÅŸaması için programlar geliÅŸtirir.
 • Yöneticiler, ÅŸehirdeki bütün kimliklerin, inançların, kültürlerin özgürce yaÅŸanabilmesini saÄŸlamak ve her tür ayrımcılık, ÅŸiddet ile mücadele etmekle yükümlüdür.
 • Yerel yönetimler kent kültürünün yaratıcı ve çok sesli bir ÅŸekilde geliÅŸtirilmesini saÄŸlar. Kentlilerin ve kâr amacı gütmeyen kurumların önereceÄŸi kamusal nitelikli projeleri teÅŸvik eder, sanat eÄŸitimi, üretimi ve sunumunun desteklenmesi amacıyla belediye bütçelerinde pay ayırır.
 • Åžehri paylaÅŸtığımız bütün hayvanların saÄŸlık, barınma ve kaliteli yaÅŸam hakkı vardır. Bu hakkın korunması yerel yönetimlerin temel görevlerindendir.

GeçmiÅŸle baÄŸlarımızı yeniden kurgulamak için:

 • Ä°stanbul, bir Dünya mirasıdır. Bütün toprak altı ve üstü  zenginlikleri,  doÄŸal, kültürel,  ve tarihi varlıklarıyla, Ä°stanbullulara ait olduÄŸu kadar, bütün insanlığa da aittir.
 • Ä°stanbul’un kültürel ve doÄŸal mirası, uluslararası normlara uygun bir bakışla korunur.
 • Yönetimler, tarihi bölgeleri, demokratik, bilgiye dayalı, çoÄŸulcu, bütün kültürlere saygılı bir bakışla, korumakla yükümlüdür.
 • Tarihi miras alanlarındaki yenileme projeleri, bölgede yaÅŸayanlarla birlikte, bölgenin tarihi dokusu, bölgede yaÅŸayanların sosyo ekonomik geliÅŸimi ve temel haklarının tümü gözetilerek planlanabilir. 

Ä°stanbul’un geleceÄŸini birlikte düÅŸünmek için:

 • Yerel yönetimler, Ä°stanbulun, bugününü ve geleceÄŸini doÄŸrudan ilgilendiren orman alanları, su havzaları, tarım alanları, denizleri, gölleri, akarsuları ve tüm canlılarını bütün ÅŸehirlilerin ortak zenginliÄŸi olarak korur. Bu zenginliÄŸi tehdit eden projelere izin vermez.
 • Åžehrin planları, en geniÅŸ katılımla, çoÄŸulcu, çevre-insan dengesini merkezine alan, buluÅŸçu ve bütünlüklü bir bakışla yapılır.
 • Planlama, bilgi üretimi, tasarım ve uygulama süreçlerinin birbirini beslediÄŸi, izleme ve deÄŸerlendirme ile sürekli güncellenen bir yöntemle yapılır.
 • Planların izlenmesi  ve denetlenmesinde ÅŸeffaflık ve hesap verebilirlik esastır.
 • Ä°stanbul’u etkileyen her türlü karar, “etki deÄŸerlendirme” çalışmaları ile ele alınır ve sonuçları ÅŸehirlilerle paylaşılır.
 • Yerel yönetimler, ÅŸehirdeki parkları, kıyıları, meydanları, yeÅŸil alanları korur, çoÄŸaltır yaÅŸayanların kullanımına açar.
 • Kamusal yapı ve araziler müÅŸterek alanlarımızdır. ÖzelleÅŸtirilemez, imara açılamaz, korunarak, Ä°stanbulluların dinlenme, kültür-sanat, faaliyetlerine vakfedilir.
 • Yerel yönetimler, ekolojik sürdürülebilirlik ilkesini, bütün plan, proje ve uygulamalarının odağına alır. Bilinçli üretim ve tüketim, geri dönüÅŸüm, yenilenebilir enerji gibi alanlarda gerekli altyapıları hazırlar ve uygular.

 Bu SÖZLEÅžMEYE imza atan Ä°stanbullular olarak biz, bu sözleÅŸmenin benimsediÄŸi yönetim tarzı ve anlayışını mahalle, ilçe ve kent düzeyinde her fırsatta savunmak, takipçiliÄŸini yapmak; yerel seçimlerde aday olacak siyasilerin bu anlayışı benimsemeleri için uÄŸraÅŸmak, seçilecek yöneticilerin bu zihniyete uygun olarak çalışmalarını takip etmek için elimizden geleni yapacağımızı ilan ederiz.

Ä°STANBUL HEPÄ°MÄ°ZÄ°N!

  

Bu haber 12 Aralık 2013,  saat 17:00 da girilmiÅŸtir. Haber 21 Aralık 2013 tarihinde güncellenmiÅŸtir. 
Taksimplatform.org © 2012. Tüm hakları saklıdır. powered by sinapsiletisim